top of page

artist statement

20231028_191101-01 (1).jpeg

Siveltimeni veto on kuin pyhän rukouksen kaltainen, kietoutuen mystiikan ja unimaailman labyrintteihin. Työskentelen taiteessani suurella sydämellä, missä abstrakti ja esittävä taide sulautuvat yhteen. Ilmaisen itseäni intuitiivisesti expressiivisellä otteella, upoten meditatiiviseen tilaan, jossa työskennellessäni paljastuu elämän syvälliset mysteerit. Sieluyhteys on olennainen osa taiteellista ilmaustani.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Taiteessani hehkuvat värit kuin luonnon monimuotoisuudessa, maalaten näkymättömän näkyväksi. Se on sanatonta viestintää, maailmojen välissä liikkuvaa taidetta. Luon teoksia, jotka ovat kuin portti toiseen ulottuvuuteen, missä inspiraatio virtaa kuin lähde, loputtomana ja kauniina. Jokainen maalaus kuljettaa katsojan uusiin maailmoihin, tarjoten ainutlaatuisen matkan ja mahdollisuuden löytää uusia paikkoja.

Toivon, että teokseni herättävät katsojassa ajatuksia, tunteita ja voimaa sekä mahdollisuuksia löytää kauneus yksityiskohdista ja elämän monimuotoisuudesta.

The stroke of my brush is akin to a sacred prayer, weaving through the labyrinths of mysticism and the dream world. In my art, I work with a profound heart, where abstract and representational art blend seamlessly. I express myself intuitively with an expressive touch, immersing myself in a meditative state where the profound mysteries of life unfold. The soul connection is an essential part of my artistic expression.

In my art, colors radiate like the diversity of nature, painting the invisible into visibility. It is a wordless communication, an art that moves between worlds. I create works that serve as a gateway to another dimension, where inspiration flows like a spring, boundless and beautiful. Each painting transports the viewer to new realms, offering a unique journey and the opportunity to discover new places.

I hope that my works evoke thoughts, emotions, and strength in the viewer, providing opportunities to find beauty in details and the diversity of life.

About Laura / Laurasta

Laura Juusela on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka sisäinen palo ja halu luoda voimaannuttavaa ja inspiroivaa taidetta sai hänet opiskelemaan kuvataiteita ensin itse oppimalla ja sitten kouluttautumalla kuvataiteilijaksi. Hän inspiroituu monista lähteistä, kuten luonnosta, ihmisistä, myyteistä ja näkymättömästä maailmasta, unista sekä eläimistä ja eritoten elämästä itsestään. Näiden elementtien yhdistäminen Lauran teoksiin on tapa luoda kiehtovia tarinoita ja avata katsojille myös ovi mielikuvituksen maailmaan.

”Minulle taide on tapa tutkia omaa itseäni ja maailmaa ympärilläni. Kehitän itseäni taiteilijana jatkuvasti syventymällä omaan sisimpääni, seuraamalla luonnon kauneutta, nauttimalla elämän monimuotoisuudesta ja käymällä taidenäyttelyissä. Jokainen kohtaaminen taiteen ja elämän kanssa ja jokainen hetki elämässäni heijastuvat teoksiini.”

Laura Juusela is a Helsinki-based visual artist whose inner passion and desire to create empowering and inspiring art led her to study visual arts, first through self-learning and then by formally training as an artist. She draws inspiration from various sources, such as nature, people, myths, the invisible world, dreams, and especially life itself. Incorporating these elements into Laura's works is a way to craft captivating stories and open doors to the realm of imagination for the viewers.

"For me, art is a way to explore myself and the world around me. I continually develop as an artist by delving into my own innermost self, observing the beauty of nature, savoring the diversity of life, and attending art exhibitions. Every encounter with art and life, and every moment in my life, is reflected in my works."

bottom of page